مشاهده همه 2 نتیجه

سرفصل های کتاب فیزیک دهم تجربی در یک نگاه
فصل اول: فیزیک و اندازه گیری

فیزیک دانش بنیادی
مدل سازی در فیزیک
اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری
چگالی

فصل دوم: فیزیکی های فیزیکی مواد

حالت های ماده
نیروهای بین مولکولی
فشار در شاره ها
شناوری
شاره در حرکت و اصل برنولی

فصل سوم: کار انرژی توان

انرژی جنبشی
کار انجام شده توسط نیروی ثابت
کار و انرژی جنبشی
کار و انرژی پتانسیل
پایستگی انرژی مکانیکی
کار و انرژی درونی
توان

فصل چهارم: دما و گرما

دما و دما سنجی
انبساط گرمایی
گرما
تغییر حالت های ماده
روش های انتقال گرما