1
ایجاد شده در توسط پژمان آرام فر
آزمون-چگالی-2

آزمون چگالی

یک آزمون ده تستی

1 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/s100.jpg

چگالی - ساده

2 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/9-8.jpg

چگالی - ساده

3 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/8-7.jpg
چگالی - متوسط

4 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/7-6.jpg

چگالی - متوسط

5 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/6-222.jpg
چگالی - ساده

6 / 10

7 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/4-6.jpg
چگالی - سخت

8 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/3-5.jpg

چگالی  - متوسط

9 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/2-4.jpg

چگالی  -  متوسط

10 / 10

https://dl.physiccity.com/azmoon/10/1/chegali1/1-2.jpg
چگالی  -  سخت

امتیاز شما

میانگین امتیازها 0%

0%